Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie
ul. Nowowiejska 26 B
00 - 909 Warszawa
telefon: 261 845 465
fax: 261 845 660
e-mail: wpo.warszawa@npw.gov.pl

Kierownictwo Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie:

WOJSKOWY PROKURATOR OKRĘGOWY
p.o. płk Ryszard FILIPOWICZ

tel.: 261 846 353
fax: 261 845 660
e-mail: wpo.warszawa@npw.gov.pl

ZASTĘPCA WOJSKOWEGO PROKURATORA OKRĘGOWEGO
p.o. ppłk Anatol SAWA

tel.: 261 846 070
fax: 261 845 660
e-mail: wpo.warszawa@npw.gov.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA Ds. ADMINISTRACJI
Wojciech JAKUBOWSKI

tel.: 261 846 709
fax: 281 845 660
e-mail: wpo.warszawa@npw.gov.pl

Funkcję rzecznika prasowego Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pełni :
płk Ryszard FILIPOWICZ
tel.: 261 846 353
fax: 261 845 660

e-mail: wpo.warszawa@npw.gov.pl

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie jest wojskową jednostką organizacyjną prokuratury utworzoną w dniu 1 lipca 1996 r. na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 1996 r. „w sprawie utworzenia i zniesienia oraz ustalenia siedziby i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury” (M.P. Nr 36, poz. 358).

Zgodnie z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2011 r. „w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury” (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w : Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Warszawie.

Strukturę organizacyjną Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie regulują rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. „Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury” (Dz. U. Nr 221, poz. 1446) oraz rozkaz organizacyjny Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W skład Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie wchodzą :

  • Kierownictwo,
  • Wydział Prezydialny,
  • Wydział Śledczy,
  • Wydział Postępowania Przygotowawczego,
  • Wydział Postępowania Sądowego.

W strukturze Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie funkcjonują również pion ochrony (do spraw ochrony informacji niejawnych) oraz jeden sekretariat, który wykonuje prace kancelaryjno-biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez prokuraturę.

Zadania komórek organizacyjnych Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie :
Wydział Prezydialny

Do podstawowych zadań Wydziału Prezydialnego należy:

1) prowadzenie spraw:

a) organizacyjnych, kadrowych i szkoleniowych,
b) finansowych, administracyjno-gospodarczych i socjalno-bytowych;

2) planowanie i realizacja kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki;

3) kontrola sprzeciwów i wystąpień opracowywanych przez podległe wojskowe prokuratury garnizonowe;

4) zbieranie i analiza danych dotyczących stanu przestępczości oraz danych statystycznych (sprawozdania zbiorcze);

5) wykonywanie zadań związanych z systemem informatycznym ProkStat;

6) sprawowanie nadzoru nad pracą sekretariatu w zakresie ustalonym w rozkazie organizacyjnym;

7) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również wobec podległych wojskowych prokuratur garnizonowych;

8) załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji wydziału.

W skład Wydziału Prezydialnego wchodzą stanowiska pracy : naczelnika wydziału i prokuratorów, a jako część sekretariatu - stanowiska pracy urzędników. Wydziałem Prezydialnym kieruje naczelnik wydziału. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Wydziału sprawuje Wojskowy Prokurator Okręgowy.

Wydział Śledczy

Do podstawowych zadań Wydziału Śledczego należy:

1) prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy lub im powierzonych:

a) o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstwa, dla których właściwy jest wojskowy sąd okręgowy (z wyjątkiem spraw należących do właściwości wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej wojskowej prokuratury okręgowej i spraw zleconych wojskowej prokuraturze garnizonowej do prowadzenia przez wojskowego prokuratora okręgowego),
b) innych, w tym również zleconych do prowadzenia przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego lub wojskowego prokuratora okręgowego;

2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

3) załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji wydziału.

W skład Wydziału Śledczego wchodzą stanowiska pracy : naczelnika wydziału i prokuratorów, a jako część sekretariatu stanowiska pracy urzędników. Wydziałem Śledczym kieruje naczelnik wydziału. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Wydziału Śledczego sprawuje Zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego.

Wydział Postępowania Przygotowawczego

Do podstawowych zadań Wydziału Postępowania Przygotowawczego należy:

1) sprawowanie nadzoru procesowego związanego z realizacją uprawnień wojskowego prokuratora okręgowego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez podległą wojskową prokuraturę okręgową i wojskowe prokuratury garnizonowe;

2) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych wojskowych prokuraturach garnizonowych,

3) załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji wydziału.

W skład Wydziału Postępowania Przygotowawczego wchodzą stanowiska pracy : naczelnika wydziału i prokuratorów, a jako część sekretariatu stanowiska pracy urzędników.
Wydziałem Postępowania Przygotowawczego kieruje naczelnik wydziału. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Wydziału sprawuje Zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego.

Wydział Postępowania Sądowego

Do podstawowych zadań Wydziału Postępowania Sądowego wojskowej prokuratury okręgowej należy:

1) udział prokuratorów w postępowaniu przed wojskowym sądem okręgowym;

2) nadzór nad udziałem prokuratorów wojskowej prokuratury garnizonowej w postępowaniu przed sądem wojskowym;

3) udział prokuratorów przed sądem wojskowym w postępowaniu o wznowienie postępowania i o ułaskawienie;

4) kontrola okresowa prawomocnych orzeczeń sądowych w podległych prokuraturach wojskowych,

5) załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji wydziału.


W skład Wydziału Postępowania Sądowego wchodzą stanowiska pracy : naczelnika wydziału i prokuratorów, a jako część sekretariatu stanowiska pracy urzędników.
Wydziałem Postępowania Sądowego kieruje naczelnik wydziału. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Wydziału sprawuje Wojskowy Prokurator Okręgowy.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009