Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Zadania komórek organizacyjnych NPW

 

Oddział Prezydialny

Do zadań Oddziału Prezydialnego należy:

1) opracowywanie programów dotyczących podstawowych kierunków działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, zwanych dalej „jednostkami” oraz sprawozdań lub informacji dotyczących ich wykonywania;

2) przygotowywanie informacji o charakterze ogólnym dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów i innych organów w zakresie działania jednostek, z uwzględnieniem materiałów przedstawionych przez inne oddziały i wydziały;

3) współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości oraz innym naruszeniom prawa;

4) w zakresie bieżącej działalności:

a) koordynowanie działalności logistycznej podległych jednostek,
b) organizowanie odpraw prowadzonych przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz wizyt,
c) obsługa administracyjno-biurowa Sądu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, rzecznika dyscyplinarnego i rzecznika prasowego,
d) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji oddziału;

5) w zakresie kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki:

a) opracowywanie centralnego planu kontroli przestrzegania prawa i koordynacja w tym zakresie planów i zamierzeń podległych jednostek,
b) przygotowanie informacji o charakterze ogólnym dla potrzeb naczelnych i centralnych organów państwowych, przy uwzględnieniu materiałów przedstawionych przez inne oddziały i wydziały,
c) koordynowanie współdziałania podległych jednostek z organami państwowymi, państwowymi jednostkami rganizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,
d) koordynowanie działalności w zakresie realizacji zadań wspólnych dla oddziałów i wydziałów Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz wynikających z informatyzacji,
e) zbieranie i analiza danych dotyczących stanu przestępczości i wykroczeń oraz danych statystycznych,
f) opracowywanie wystąpień i sporządzanie dokumentów, wiążących się z problematyką przestrzegania prawa i profilaktyką,
g) kontrola opracowanych w wojskowych prokuraturach okręgowych wystąpień i sporządzanie dokumentów, wiążących się z problematyką kontroli przestrzegania prawa i profilaktyką,
h) opracowywanie informacji ogólnych o działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury;

6) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie wizytacji i lustracji wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych;

7) udział prokuratorów oddziału w wizytacjach, lustracjach i kontrolach podległych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury;

8) w zakresie planowania budżetowego:

a) opracowywanie projektów rocznych planów finansowo-rzeczowych,
b) prowadzenie analiz kwartalnych i rocznych z realizacji budżetu,
c) sporządzanie zestawień układu wykonawczego budżetu;

9) w zakresie informatyzacji:

a) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem danych w systemie informatycznym ProkStat,
b) koordynowanie czynności związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585, z późn. zm.),
c) kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w jednostkach,
d) wykonywanie czynności związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.).

Oddziałem Prezydialnym kieruje szef oddziału. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Oddziału Prezydialnego sprawuje Naczelny Prokurator Wojskowy.

Oddział Postępowania Przygotowawczego

Do zadań Oddziału Postępowania Przygotowawczego, z wyłączeniem spraw dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej należy:

1) sprawowanie nadzoru procesowego związanego z realizacją uprawnień Naczelnego Prokuratora Wojskowego w postępowaniu przygotowawczym;

2) koordynowanie nadzoru służbowego sprawowanego w wojskowych prokuraturach okręgowych oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe;

3) udział prokuratorów w posiedzeniach Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, zwanej dalej „IWSN”, w zakresie dotyczącym sądowej kontroli postępowania przygotowawczego;

4) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości, na podstawie badań akt, analiz informacji otrzymanych z wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych oraz innych ustaleń dokonanych w wyniku działalności służbowej oddziału;

5) działalność w zakresie interpretacji i ujednolicenia stosowania przepisów dotyczących postępowania przygotowawczego;

6) wykonywanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w odniesieniu do postępowań prowadzonych w jednostkach;

7) sprawowanie nadzoru procesowego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

8) sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez prokuratorów, o których mowa w § 238-242 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury;

9) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji oddziału;

10) udział prokuratorów oddziału w wizytacjach, lustracjach i kontrolach podległych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Oddziałem Postępowania Przygotowawczego kieruje szef oddziału. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Oddziału Postępowania Przygotowawczego sprawuje zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

Oddział Postępowania Sądowego

Do zadań Oddziału Postępowania Sądowego należy:

1) ocena zasadności wnoszonych środków odwoławczych od orzeczeń wojskowych sądów okręgowych jako sądów pierwszej instancji;

2) opracowywanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia od wyroków IWSN jako sądu odwoławczego;

3) udział prokuratorów przed IWSN w postępowaniu odwoławczym, postępowaniu związanym z rozpoznaniem nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz w innych, ustawowo określonych przypadkach;

4) prowadzenie spraw w przedmiocie kasacji określonej w art. 521 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) oraz w innych przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

5) prowadzenie spraw o ułaskawienie;

6) analizowanie spraw dotyczących pytań prawnych i przygotowywanie projektów dokumentów oraz opiniowanie projektów uchwał IWSN;

7) sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem sądowym prowadzonym przez wojskowe prokuratury okręgowe oraz monitorowanie nadzoru wojskowych prokuratur okręgowych w stosunku do wojskowych prokuratur garnizonowych w zakresie postępowania sądowego;

8) koordynowanie spraw związanych z udziałem prokuratorów w postępowaniu wykonawczym;

9) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji oddziału;

10) udział prokuratorów oddziału w wizytacjach, lustracjach i kontrolach podległych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Oddziałem Postępowania Sądowego kieruje szef oddziału. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Oddziału Postępowania Sądowego sprawuje Naczelny Prokurator Wojskowy.

Wydział Prawny

Do zadań Wydziału Prawnego należy:

1) prowadzenie prac legislacyjnych, w tym:

a) opracowywanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów normatywnych,
b) opracowywanie pod względem redakcyjno-legislacyjnym projektów rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów normatywnych przedstawionych przez inne komórki organizacyjne,
c) opracowywanie oraz opiniowanie przedstawionych przez Departament Prawny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz inne resorty projektów stanowiska Rządu do projektów ustaw i uchwał,
d) organizowanie konferencji uzgodnieniowych dotyczących projektów aktów normatywnych opracowanych w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej;

2) opiniowanie, na wniosek zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, projektów aktów normatywnych i nienormatywnych w zakresie zgodności z przepisami prawa;

3) współdziałanie w opracowywaniu projektów aktów normatywnych przygotowywanych i wydawanych poza Naczelną Prokuraturą Wojskową oraz udział w konferencjach i posiedzeniach, na których akty te są rozpatrywane;

4) wydawanie opinii, co do treści obowiązujących przepisów prawnych;

5) monitorowanie procesów legislacyjnych dotyczących aktów normatywnych pozostających w zainteresowaniu Naczelnej Prokuratury Wojskowej;

6) analizowanie obowiązującego prawa pod względem jego wpływu na wykonywanie zadań przez prokuratorów wojskowych;

7) opiniowanie, przedstawianych przez komórki organizacyjne, założeń do aktów normatywnych;

8) przygotowywanie do podpisu przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego uzgodnionych w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej aktów normatywnych;

9) inspirowanie zmian aktów normatywnych dotyczących wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, wynikających z interpretacji tych aktów,

10) interpretacja przepisów prawnych mających stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego, a wymagających opinii prawnej;

11) prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych aktów normatywnych Naczelnego Prokuratora Wojskowego;

Wydziałem Prawnym kieruje szef wydziału. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Wydziału Prawnego sprawuje Naczelny Prokurator Wojskowy.

Wydział Kadr

Do zadań Wydziału Kadr należy:

1) wykonywanie zadań związanych z naborem i powoływaniem kandydatów na stanowiska prokuratorów i asesorów, a także z prowadzeniem konkursów i zawieraniem stosunków pracy w odniesieniu do stanowisk urzędników i innych pracowników Naczelnej Prokuratury Wojskowej;

2) wykonywanie zadań personalno-kadrowych związanych z przebiegiem służby prokuratorskiej, zawodowej służby wojskowej oraz wynikających ze stosunku pracy urzędników i innych pracowników Naczelnej Prokuratury Wojskowej;

3) prowadzenie spraw prokuratorów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin, pobierających uposażenie lub uposażenie rodzinne;

4) przygotowywanie dokumentów w sprawach delegowania prokuratorów i asesorów do innych jednostek;

5) realizowanie czynności związanych z typowaniem kandydatów i kierowaniem ich do służby poza granicami kraju;

6) opracowywanie dokumentów związanych z dokonywaniem zmian w etatach jednostek oraz ich przeformowaniem;

7) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń;

9) planowanie i sprawozdawczość w sprawach kadrowych w zakresie wskazanym przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego;

10) sprawowanie nadzoru i kontroli nad sprawami kadrowymi realizowanymi przez podległe Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu jednostki oraz realizowanie szkoleń w tym zakresie;

11) prowadzenie informatycznej ewidencji żołnierzy zawodowych, prokuratorów niebędących oficerami, urzędników i innych pracowników;

12) w zakresie szkolenia:

a) nadzorowanie i organizowanie szkolenia prokuratorów, urzędników i innych pracowników Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz podległych jednostek,
b) koordynowanie szkolenia w zakresie informatyzacji na terenie jednostek,
c) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem fachowym i szkoleniem wojskowych aplikantów prokuratorskich,
d) współpraca z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;

13) utrzymywanie merytorycznych, roboczych kontaktów z departamentami właściwymi w sprawach kadr Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Obrony Narodowej;

14) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji wydziału.

Wydziałem Kadr kieruje szef wydziału. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą Wydziału Kadr sprawuje Naczelny Prokurator Wojskowy.

 

W Naczelnej Prokuraturze Wojskowej funkcjonuje pion ochrony (do spraw ochrony informacji niejawnych), do którego podstawowych zadań należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych;

3) kontrola ochrony oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie planu ochrony Naczelnej Prokuratury Wojskowej i nadzorowanie jego realizacji.

Pionem ochrony kieruje pełnomocnik ochrony. Bezpośredni nadzór służbowy nad pionem ochrony sprawuje Naczelny Prokurator Wojskowy.
 

W Naczelnej Prokuraturze Wojskowej funkcjonuje jeden sekretariat, który wykonuje prace kancelaryjno-biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez Naczelną Prokuraturę Wojskową - szczegółowo określone w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości wydanym na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.). Sekretariat Naczelnej Prokuratury Wojskowej dzieli się na części, które obsługują odpowiednio wszystkie komórki organizacyjne. Pracą sekretariatu kieruje kierownik sekretariatu. Bezpośredni nadzór służbowy nad pracą sekretariatu sprawuje szef Oddziału Prezydialnego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009