Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Obowiązujące akty prawne 

Podstawowe źródła prawa

1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

2. Umowy międzynarodowe i prawo Wspólnoty Europejskiej :

 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167)
 • Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r., Nr 63, poz. 378)
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284)
 • Europejska Konwencja o ekstradycji (Dz. U. z 1994 r., Nr 70, poz. 307)
 • Konwencja o przekazywaniu osób skazanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 51., poz. 279)
 • Europejska Konwencja o pomocy w sprawach karnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 76, poz. 854)
 • Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej 2008/979/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w sprawach karnych (Dz. U. UE. Nr L 350, 30.12.2008, s.72, http:eur-lex.europa.eu).

3. Kodyfikacje :

 • Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
 • Kodeks karny wykonawczy (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)
 • Kodeks wykroczeń (ustawa z dnia 20 maja 1971 r., tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 756 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r., tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 848 z późn. zm.)
 • Kodeks karny skarbowy (ustawa z dnia 10 września 1999 r., tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)
 • Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz. U. Nr 43, poz. 296)
 • Kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071)
 • Kodeks pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • Kodeks morski (ustawa z dnia 18 września 2001 r., Dz. U. Nr 138, poz.1545 z późn. zm.)

4. Akty prawne regulujące funkcjonowanie wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury :

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. „o prokuraturze” (tekst jednolity : Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „o pracownikach sądów i prokuratury” (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. „prawo o ustroju sadów powszechnych” (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. „o dostępie do informacji publicznej” (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. „o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych” (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 141, poz. 892 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. „w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury” (Dz. U. Nr 159, poz. 1048 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2004 r. „w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu postępowania prokuratorów wojskowych przy wnoszeniu sprzeciwów i wystąpień oraz przeprowadzaniu kontroli przestrzegania prawa” (Dz. U. nr 249, poz. 2502)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. „regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury” (Dz. U. Nr 221, poz.1446).

 Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009