Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

 Informacje dla Autorów

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów i innych materiałów przeznaczonych do publikacji wyłącznie w formie elektronicznej w edytorze Word, dla następujących ustawień: marginesy standardowe, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12 (dla przypisów dolnych 10), interlinia 1,5 wiersza. Jednocześnie informujemy, że ramy artykułu nie powinny przekraczać 25 stron znormalizowanego tekstu.

Na pierwszej stronie należy zamieścić: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy. Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów), nr telefonu, faksu, adres e-mail, a także informacje o statusie profesjonalnym autora (autorów), z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy instytucji zatrudniającej oraz zajmowanego stanowiska. Od doktorantów i aplikantów wymagane są opinie od opiekuna naukowego/zawodowego.

Do artykułów należy dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim. Nie należy dołączać streszczeń do materiałów innego rodzaju (glos, recenzji, sprawozdań).
Należy dołączyć tłumaczenie tytułu i streszczenia (2-3 zdania) w języku angielskim.

Materiały należy przesyłać na adres e-mail: redakcja.wpp@npw.gov.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych przeróbek technicznych.

Redakcja przyjmuje prace dotychczas niepublikowane. Praca przedstawiona Redakcji do czasu otrzymania ewentualnej odmownej odpowiedzi nie może być przesłana do redakcji innego czasopisma. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
Przesyłając pracę do Redakcji autor w sposób dorozumiany oświadcza, że dany artykuł jest oryginaly i nie był publikowany nigdy wczesniej.

Autor jest zobowiazany do przedstawienia informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających sie do powstania publikacji. (zapora "ghostwriting")
Redakcja informuje, iż "ghostwriting", "guest authorship" sa przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Zasady recenzowania pulikacji:
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnego recenzenta spoza jednostki.
2. Recenzje są podwójnie anonimowe ("double-blinde review proces").
3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznyn wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomiości listę recenzentów.

Redakcja uprzejmie informuje, iz kwartalnik WPP pozytywnie przeszedł proces ewaluacji IC Journal Master List, ktorej wynikiem jest przyznana punktacja ICV (Index Copernicus Value) w wysokosci 2,61.

Komunikat

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126 ) ogłoszono w formie komunikatu z dnia 31 grudnia 2014 r., składający się z 3 części (A. B. C.), wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Kwartalnik „Wojskowy Przegląd Prawniczy” zamieszczono w części B. w pozycji 2364, przyznając 3 punkty za publikację w czasopiśmie naukowym.

Informację na ten temat można znaleźć pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_20141231.html

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009