Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Opublikowane numery

Rok 2015

Nr 1

 • Dr Grzegorz Kulka – Zatarg honorowy w świetle Statutu Oficerskich Sądów Honorowych w okresie II RP – otwórz pdf
 • Mgr Mirosław Dela – Bezpieczeństwo osobowe jako element ochrony informacji niejawnych – otwórz pdf
 • Mgr Grzegorz Jan Artymiak – O konstrukcji zbiegu idealnego – uwagi na tle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r. (I KZP 19/12) – otwórz pdf
 • Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska – Rozważania nad polską praktyką aresztową – od sprawy Adama Kauczora do ustawy nowelizacyjnej z dnia 27 września 2013 r. – otwórz pdf
 • Ppłk dr Karolina Olszak-Häußler, starszy specjalista, Departament Prawny MON – Homologia jako podstawa profilowania kryminalnego – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Stanisław Hoc – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r. I KZP 17/13 – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., I KZP 29/13 – otwórz pdf
 • Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. Uczelni Łazarskiego – Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2012 r., sygn. akt I OSK 2012/13 – otwórz pdf

Nr 2

 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Wystąpienie – otwórz pdf
 • Andrzej Seremet – Wystąpienie – otwórz pdf
 • Robert Wypych – Prokurator na miejscu katastrofy kolejowej – otwórz pdf
 • podinspektor Mirosław Kędzierski – Typowe błędy w postępowaniu przygotowawczym o wypadki i katastrofy drogowe. Wybrane aspekty – otwórz pdf
 • bryg. dr Barbara Ościłowska – Pożar budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim – otwórz pdf
 • dr Zbigniew Grześkowiak – Specyfika czynności śledczych na miejscu zaistnienia katastrofy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – otwórz pdf
 • płk Tomasz Ewertowski – Czynności badawcze ekspertów na miejscu wypadków lotniczych – otwórz pdf
 • płk Tadeusz Cieśla – Specyfika działań prokuratorskich przy prowadzeniu postępowań dotyczących katastrof lotniczych – otwórz pdf

Nr 3

 • mgr Anna Głogowska-Balcerzak, mgr Mateusz Piątkowski – Problematyka żywych tarcz w kontekście asymetrycznych konfliktów zbrojnych – otwórz pdf
 • dr hab. Radosław Krajewski – Karnoprawne aspekty rekonstrukcji historycznych – otwórz pdf
 • mgr Krzysztof Wala – Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.) – uwagi de lege lata oraz postulaty de lege ferenda – otwórz pdf
 • dr Zygmunt Kukuła – Przestępstwo kradzieży energii – kontrowersje interpretacyjne – otwórz pdf
 • dr Agnieszka Kania – Prawnokarna regulacja zawiadomienia sądu rodzinnego w trybie art. 43c k.k. – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda. Część I – otwórz pdf
 • dr Olga Sitarz, mgr Anna Jaworska-Wieloch – Prawa osób tymczasowo aresztowanych na tle uprawnień przysługujących osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. – otwórz pdf
 • mgr Arkadiusz Łakomy – Opiniowanie w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych – uwagi na tle art. 202 § 3 k.p.k. – otwórz pdf
 • mgr Konrad Burdziak – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 roku, sygn. IV KK 316/13 – otwórz pdf
 • dr Zygmunt Kukuła – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2014 r., sygn. IV KK 82/14, „Biuletyn Prawa Karnego” 2014 r., nr 10, s. 26–28 – otwórz pdf
 • dr Marek Kulik – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. II CSK 582/13, LEX nr 1504753 – otwórz pdf
 • dr Magdalena Budyn-Kulik – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2013 r., II AKa 55/13, LEX nr 1311931 – otwórz pdf

 

Rok 2014

Nr 1

 • Mgr Bartłomiej Szyprowski – Sprawa karna ppłk Emila Macielińskiego przed Sądem Kapturowym KG ZWZ (cz. 2) – otwórz pdf
 • Dr hab. Paweł Daniluk prof. INP PAN – Pojęcie korzyści majątkowej w prawie karnym – otwórz pdf
 • Dr Konrad A. Politowicz – Nawiązka i odszkodowanie w przypadku kradzieży leśnej – czyli o kumulacji roszczeń i zasadach karania w świetle art. 290 § 2 k.k. – otwórz pdf
 • Mgr Sławomir Kudrelek – Wybrane zagadnienia zabezpieczenia majątkowego – otwórz pdf
 • Mgr Marcin Przestrzelski – Przedawnienie wykonania kary orzeczonej wyrokiem łącznym – otwórz pdf
 • Por. mgr Rafał Noworyta – Kilka uwag dotyczących problematyki odpowiedzialności żołnierza zawodowego za przestępstwa z art. 338 kodeksu karnego – otwórz pdf
 • Dr Zygmunt Kukuła – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 r., II Aka 356/12, Lex nr 1314733 – otwórz pdf
 • Dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Aneta Leszczyńska – Glosa do uchwały Sadu Najwyższego z dnia 1 października 2013 r., I KZP 6/13 – otwórz pdf
 • Dr hab. Ryszard A. Stefański prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., III KK 232/13 – otwórz pdf
 • Mgr. inż. Ryszard Zahorski – Z praktyki biegłego sądowego. Nietypowy wypadek drogowy – przejechanie samochodem leżącego na jezdni pieszego. Studium przypadku. – otwórz pdf
 • Dr Mariusz Czyżak – W odpowiedzi na artykuł polemiczny Leszka Kani dotyczący prawa i sądownictwa w powstaniu styczniowym odnoszący się do artykułu pt. „Prawo karne wojskowe powstania styczniowego” opublikowanego na łamach nr 1/2013 „Wojskowego Przeglądu Prawniczego” – otwórz pdf

Nr 2

 • Dr hab. Leszek Kania – Dylematy wojskowej temidy. Problemy orzecznicze sądów wojennych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach II wojny światowej – otwórz pdf
 • Dr Bartłomiej Szyprowski – Sprawa Bolesława Zymona przed Sądem Kapturowym przy KG ZWZ – otwórz pdf
 • Dr hab. Radosław Krajewski – Przestępstwo zakłócenia działania sieci lub linii tworzących infrastrukturę techniczną – otwórz pdf
 • Dr Kamil Frąckowiak – Kontratyp stosowania służbowej broni palnej przez funkcjonariuszy państwowych w świetle ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r. – otwórz pdf
 • Dr Anna Golonka – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 5 czerwca 2013 r., III KK 443/2012, LEX nr 1331337 – otwórz pdf
 • Dr Blanka Julita Stefańska – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. – IV KK 168/13 – otwórz pdf
 • Mgr Karolina Bratek – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2013 roku, sygn. akt I KZP 27/12 – otwórz pdf
 • Dr hab. Przemysław Szustakiewicz – Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt I OSK 2578/12 – otwórz pdf
 • Dr hab. Jerzy Paśnik – (rec.) M. Liwo: Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013, s. 455 – otwórz pdf
 • Dr Rafał Depczyński, mgr Małgorzata Gąsior – Konferencje naukowe Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych – otwórz pdf

Nr 3

 • Dr Mariusz Czyżak – Kodeks karny wojskowy Milicji Wolnego Miasta Krakowa z 1839 r. – otwórz pdf
 • Mgr Grzegorz Górka – Prawnokarna ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej – otwórz pdf
 • Płk w st. spocz. Tomasz Chrabski, płk w st. spocz. Henryk Kmieciak – Główne problemy prawne powstałe w związku z nowelizacją art. 338 kodeksu karnego – otwórz pdf
 • Ppłk dr Karolina Olszak-Häußler – Czy profilowanie kryminalne ma podstawy naukowe? – otwórz pdf
 • Mgr Marcin Jachimowicz – Oskarżony jako przedmiot ochrony przestępstwa z art. 245 k.k. – otwórz pdf
 • Dr Magdalena Budyn-Kulik – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2013 r., II AKa 92/13, LEX nr 1314694 – otwórz pdf
 • Dr Zbigniew Kukuła – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 13 grudnia 2012 r., II Aka 198/12, Lex nr 1237093 – otwórz pdf
 • Dr Dariusz Jagiełło – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2013 r., III KK 389/12 – otwórz pdf
 • Dr Konrad A. Politowicz – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. I KZP 23/13) – dot. zasad odraczania kar pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym w trybie art. 151 k.k.w. – otwórz pdf

Nr 4

 • Dr Bartłomiej Szyprowski – Podziemna Temida w walce z przestępstwami pospolitymi. Sprawa karna Edwarda Goli i por. Edwarda Metzgera przed Sądem Kapturowym przy KG ZWZ – otwórz pdf
 • Dr Beata Bińkowska-Artowicz – Należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu opłat i opłat pośrednich za używanie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez żołnierza zawodowego – otwórz pdf
 • Dr Zygmunt Kukuła – Czyn ciągły w świetle praktyki orzeczniczej – otwórz pdf
 • Dr Anna Golonka – „Bat na pijanych kierowców”, czyli o założeniach projektu ustawy o zmianie kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw – otwórz pdf
 • Dr Damian Wąsik – Wybrane zagadnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań przez żołnierzy (art. 233 §1 k.k.) – otwórz pdf
 • Mgr Bartosz Lewandowski – Problem zaskarżalności czynności tzw. zatrzymania prokuratorskiego a decyzji procesowej wydanej na podstawie art. 247 § 1 KPK (z uwzględnieniem zmian KPK po 1 lipca 2015 r.) – otwórz pdf
 • Mgr Konrad Burdziak – Samobójca czy zabójca? Kilka słów na temat statusu samobójstwa w polskim prawie karnym – otwórz pdf
 • Dr Marek Kulik – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2013 r. (V KK 453/12) – otwórz pdf
 • Dr Aneta Michalska-Warias – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 listopada 2013 r., II KK 170/13 – otwórz pdf

 

Rok 2013

Nr 1

 • Dr Mariusz Czyżak – Prawo karne wojskowe powstania styczniowego - otwórz pdf
 • Mgr Bartłomiej Szyprowski – Antoni Opęchowski przed sądem podziemnym - otwórz pdf
 • Płk Piotr Litwiszko, Mgr Anna Ciepłowska – Podstawy teoretyczno –prawne sprawowania materialnej i procesowej jurysdykcji karnej na terytorium placówek zagranicznych - otwórz pdf
 • Doc. dr Natalia S. Juzikova – Podstawy prawne zapobiegania przestępczości nieletnich na Ukrainie - otwórz pdf
 • Dr Anna Golonka – Ochrona obrotu gospodarczego przed przestępstwem prania pieniędzy w świetle przeprowadzonych zmian – rozważania na gruncie zbiegu art. 35 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i art. 299 k.k. - otwórz pdf
 • Mgr Dominika Lapawa – Problem pouczenia świadka o prawie do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie - otwórz pdf
 • Mgr Michał Śliwa – Likwidacja postępowania uproszczonego - otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2012 r. – III KK 311/11 - otwórz pdf
 • Dr Zygmunt Kukuła – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 11/12, Biuletyn Prawa Karnego 2012, nr 10, poz. 1.1.4- otwórz pdf
 • Mgr Magdalena Mościcka (rec.) – Recenzja publikacji: „Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania” pod redakcją Grzegorza Borkowskiego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2012 - otwórz pdf
 • Płk Zbigniew Rzepa – Sprawozdanie z 15 Forum dla prokuratorów na temat walki z przestępczością zorganizowaną, Stambuł, 25-28 listopada 2012 roku - otwórz pdf

Nr 2

 • Dr Piotr Góralski – Środki zabezpieczające stosowane wobec tzw. kolaborantów biernych w polskim ustawodawstwie karnym lat 1944 – 1946 - otwórz pdf
 • Mgr Mateusz Piątkowski – 1 Wieluń – 1 IX 1939 r. Bombardowanie miasta a międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych - otwórz pdf
 • Mgr Tomasz Karpiński – Wydział Zamiejscowy Wojskowego Sądu Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu (1947-1949) - otwórz pdf
 • Dr Wojciech Stankiewicz – Prawnomiędzynarodowe aspekty udziału dzieci-żołnierzy w konfliktach zbrojnych - otwórz pdf
 • Dr Adam Błachnio – Zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby. Uwagi na tle art. 148 § 3 k.k. - otwórz pdf
 • Dr Anna Golonka – Problematyka zgody na leczenie wyrażonej przez osobę z tzw. zaburzeniami psychicznymi - otwórz pdf
 • Dr Zygmunt Kukuła – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 14.09.2012 r., II AKa 110/12, Lex nr 1220415 - otwórz pdf
 • Dr Anna Golonka – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2012 r., II AKa 161/12 - otwórz pdf
 • Dr Mariusz Czyżak (rec.) – Recenzja monografii: L. Mażewski, Problem legalności stanu wojennego z 12-13 grudnia 1981 r. Studium z historii prawa polskiego, Wydawnictwo Vonborowiecky, Warszawa 2012, s. 153. - otwórz pdf

 Nr 3

 • Mgr Szymon Gołębiowski – Status prawny francuskiej Legii Cudzoziemskiej – otwórz pdf
 • Dr Grzegorz Kulka – Prawo a zwyczaj w wojsku, czyli historia niedoszłego Oficerskiego Kodeksu Honorowego z 1925 r. – otwórz pdf
 • Mgr Bartłomiej Szyprowski – Tragiczna misja kuriera ZWZ Włodzimierza Marcyniuka – otwórz pdf
 • Dr Michał Leciak – O karnoprawnej regulacji wyścigów konnych w Polsce – otwórz pdf
 • Mgr Andrzej Lebiedowicz – Samobójstwo w ujęciu wielopłaszczyznowym – otwórz pdf
 • Dr hab. prof. UO Zbigniew Kwiatkowski – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2012 r., III KK 162/12 – otwórz pdf
 • Dr Aneta Michalska-Warias – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11 – otwórz pdf
 • Mgr Robert Lizak – Problemy stosowania tzw. ofensywnych metod pracy operacyjnej (kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego i przesyłki niejawnie nadzorowanej) w sprawach o czyn z art. 299 k.k. – otwórz pdf
 • Dr Mariusz Czyżak (rec.) – Recenzja monografii: Janusz Kaczmarek, Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika. Aspekty prawne i kryminologiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 276 – otwórz pdf

 Nr 4

 • Mgr Bartłomiej Szyprowski – Sprawa karna ppłk Emila Macielińskiego przed Sądem Kapturowym KG ZWZ (cz. 1) – otwórz pdf
 • Dr hab. prof. UPH Leszek Kania – Jeszcze o prawie karnym i sądach w powstaniu styczniowym. Uwagi krytyczne na marginesie artykułu Mariusza Czyżaka o prawie powstańczym z 1863 r. (artykuł polemiczny) – otwórz pdf
 • Dr Mariusz Czyżak – Przestępstwo udaremniania lub utrudniania kontroli państwowej – otwórz pdf
 • Mgr Robert Matysiak – Problematyka stosowania środka podania wyroku do publicznej wiadomości – otwórz pdf
 • Mgr Magdalena Błaszyk – Problematyka przesłuchania małoletniego w procesie karnym – świetle nowelizacji art. 185a i 185b kodeksu postępowania karnego – otwórz pdf
 • Dr Konrad A. Politowicz – Stosowanie art. 420 k.p.k. w świetle zasady specjalności – otwórz pdf
 • Mgr Rafał Augustyniak – Wytwarzanie wyrobów tytoniowych. Z problematyki właściwej kwalifikacji prawnej czynu – otwórz pdf
 • Mgr Wojciech Kotowski – Nietrzeźwość rowerzysty ponownie wykroczeniem – otwórz pdf
 • Mgr Wojciech Kotowski – Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w świetle prawa – otwórz pdf
 • Dr Andrzej Ważny (rec.) – Recenzja książki: Wojciech Kotowski, Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Komentarz, LexisNexis 2013 r. – otwórz pdf
   

Rok 2012

Nr 1-2

 • Mgr Bartłomiej Szyprowski – Prokurator w sądownictwie Polskiego Państwa Podziemnego - otwórz pdf
 • Dr hab. Katarzyna Dudka prof. nadzw. UMCS – Wpływ praw człowieka na stanowienie i stosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych - otwórz pdf
 • Mgr Małgorzata Markowska – Mała broń i lekkie uzbrojenie – duży problem prawa międzynarodowego - otwórz pdf 
 • Dr Magdalena Budyn-Kulik – Prawnokarna problematyka kazirodztwa w ujęciu paternalistycznym - otwórz pdf
 • Dr Jan Kudrelek – Ujawnienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przestępstwa w związku z przekraczaniem granicy państwowej – uwagi praktyczne - otwórz pdf
 • Mgr Marcin Jachimowicz – Przestępstwo przeszkadzania wyborom (art. 249 k.k.) - otwórz pdf
 • Mgr Małgorzata Żbikowska – Dowód pośrednio nielegalny w polskim procesie karnym - otwórz pdf
 • Mgr Beata Pludrzyńska – System Informacji Geograficznej – GIS i profilowanie geograficzne jako instrumenty zapobiegania i zwalczania przestępczości - otwórz pdf
 • Mgr Beata Pludrzyńska – Profilowanie geograficzne. Praktyka zastosowania oraz propozycja zmian na przyszłość - otwórz pdf
 • Dr Zygmunt Kukuła – Przestępstwo składania fałszywych zeznań w orzecznictwie sądowym - otwórz pdf
 • Mgr Rafał Skowron – Odpowiedzialność porządkowa aplikantów na gruncie ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - otwórz pdf
 • Mgr Dorota Orkiszewska (rec.) – M. Żołna, Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola, Warszawa Wydawnictwo Difin 2011 - otwórz pdf

Nr 3

 • Dr Mariusz Czyżak – Prawo karne wojskowe okresu Królestwa Polskiego (1815-1831) – otwórz pdf
 • Mgr Bartłomiej Szyprowski – Podstawy prawne i działanie sądownictwa Komendy Głównej ZWZ/AK – otwórz pdf
 • Dr Sebastian Ładoś – Niezależność prokuratorów a model postępowania przygotowawczego - otwórz pdf
 • Dr Małgorzata Trybus – Kilka uwag o wybranych skutkach w grupie przestępstw przeciwko zdrowiu – otwórz pdf
 • Dr Anna Golonka – Psychologiczne kryteria oceny poczytalności sprawcy czynu zabronionego – otwórz pdf
 • Dr Dorota Habrat – Problematyka odpowiedzialności za wybrane wykroczenia związane ze zgromadzeniami – otwórz pdf
 • Mgr Karolina Wojciechowska – Należności za przeniesienia i podróże służbowe oraz świadczenia socjalno-bytowe dla żołnierzy zawodowych. Problem trwałości uprawnień – otwórz pdf
 • Por. mgr Rafał Noworyta – Wyznaczanie żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk, a kwestia odpowiedzialności karnej za niewykonanie rozkazu personalnego – otwórz pdf
 • Dr Marta Szuniewicz – Sprawozdanie z V Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy” (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 18.05.2012 r.) – otwórz pdf
   

Nr 4

 • Słowo wstępne – otwórz pdf
 • Przedmowa – nr 1 WPP z 1928 r. – otwórz pdf
 • Gen. bryg. Dr Józef Daniec – Karalność pojedynku w obowiązującem ustawodawstwie karnem – nr 1 WPP z 1928 r. – otwórz pdf
 • Major K. S. Dr Tadeusz Wrześniowski – Jeszcze o art. 128 K.K.W. – nr 4 WPP z 1929 r. – otwórz pdf
 • Jerzy Rundstein – Wojskowość w świetle kodeksu postępowania karnego i prawa o ustroju sądów powszechnych. – nr 5 WPP z 1929 r. – otwórz pdf
 • Kpt. K. S. Dr Mikołaj Chudziakiewicz - Obrona konieczna – nr 6 WPP z 1929 r. – otwórz pdf
 • Płk. K. S. Stanisław Lubodziecki - Połączenie kar przez pochłonięcie i przez zsumowanie. – nr 1 WPP z 1930 r. – otwórz pdf
 • Mjr. Żand. Kazimierz Chodkiewicz – Fizjognomika na usługach kryminalistyki. – nr 3 WPP z 1930 r. – otwórz pdf
 • Kpt. Aleksander Czanerle – Telepatja kryminalna – nr 4 WPP z 1931 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Stanisław Śliwiński - Kilka uwag o zakresie rozpoznawania spraw w instalacji rewizji według K.W.P.K. – nr 2-3 WPP z 1947 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Marian Cieślak - Faktory przestępności czynu w związku z projektem k k z 1963 r. – nr 3 WPP z 1963 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Władysław Wolter – Podżeganie i pomocnictwo do przestępstw kwalifikowanych – nr 2 WPP z 1965 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Zbigniew Doda – Problematyka zakazu reformationis in peius w wojskowym procesie karnym – nr 2 WPP z 1967 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Andrzej Zoll – Charakter prawny orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego – nr 1 WPP z 1971 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Andrzej Marek – W sprawie charakteru prawnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania – nr 4 WPP z 1971 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Stanisław Waltoś – Tryb postępowania karnego w stosunku do nieobecnych – nr 2 WPP z 1971 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Kazimierz Buchała – Odpowiedzialność za przestępstwa kwalifikowane przez następstwa czynu – nr 1 WPP z 1972 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Jan Grajewski – Instytucja świadka koronnego w procesie karnym – nr 3-4 WPP z 1994 r. – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – Stan nietrzeźwości i po użyciu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych – dopuszczalne analogie? Uwagi na tle art. 178a § 1 i art. 87 § 1 kw – otwórz pdf
 • Dr Marek Kulik – Początek okresu spoczywania biegu terminu przedawnienia karalności w związku ze względnym immunitetem procesowym na przykładzie sędziowskiego immunitetu formalnego – otwórz pdf
 • Orzeczenie Najwyższego Sądu Wojskowego R. 700/27, z dn. 1.X.1927 – nr 1 WPP z 1928 r. – otwórz pdf
 • Orzeczenie Izby Trzeciej Sądu Najwyższego z 5 maja 1927, RW. 2291/26. – nr 1 WPP z 1928 r. – otwórz pdf
 • Bibliografia – Pułkownik Dr. Jan Nelken: Kokainizm i homoseksualizm (rec.) – nr 1 WPP z 1931 r. – otwórz pdf
   

Rok 2011

Nr 1

 • Dr Zygmunt Kukuła – Uwagi na temat represji wszechświatowej – otwórz pdf
 • Mjr mgr Wojciech Kubica, kpt. Agata Hatalska-Gorzki – Służba policyjna czy kontrwywiad? Rzecz o teoretycznym sporze kompetencyjnym – otwórz pdf
 • Mgr Robert Lizak – Kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej – otwórz pdf
 • Płk dr Wojciech Marcinkowski – Granice pomiędzy przestępstwem z art. 363 § 1 k.k., a niektórymi typami wykroczeń – otwórz pdf
 • Dr Jarosław Marciniak, dr Małgorzata Marciniak – „Znaczna ilość środków odurzających” a wymóg określoności prawa karnego – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański – Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2010 r. – otwórz pdf
 • Mgr Blanka J. Stefańska – Glosa do wyroku Sądu najwyższego z dnia 10 listopada 2010 r. – IV KK 326/10 – otwórz pdf
 • Mgr Kazimierz Postulski – Glosa do postanowienia Sądu najwyższego z dnia 13 lipca 2010 r., WZ 29/10 – otwórz pdf
 • Dr Barbara Janusz-Pohl – Glosa do postanowienia Sadu Najwyższego z dnia 21 lipca 2009 r., WSP 1/09 – otwórz pdf
 • Dr Michał Leciak (rec.) – Towards a Europesan Criminal Record, Constantin Stefanou i Helen Xanthaki, Cambrige 2008 University Press, s. 402 – otwórz pdf

Nr 2

 • Ppłk mgr Krzysztof Kula – Wykorzystanie materiałów operacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego w procesie karnym – otwórz pdf
 • Ks. ppor. rez. Mikołaj Ścibior – Udzielanie zgody obywatelowi polskiemu na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej – otwórz pdf
 • Mgr Maria Jankowska, mgr Krystyna Witkowska – Niepoczytalność w prawie karnym, w prawie cywilnym a udział i reprezentacja stron procesowych z zakłóceniami czynności psychicznych w procesie karnym – otwórz pdf
 • Dr Mariusz Czyżak – Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w polskim systemie prawnym – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański – Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2010 r. – otwórz pdf
 • Z żałobnej karty – płk dr Wojciech Marcinkowski – otwórz pdf
 • Dr Jerzy A. Kulesza – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2008 r. – IV KK 206/08 – otwórz pdf
 • Mgr Blanka J. Stefańska – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r., II KK 218/10 – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2011 r., WA 2/11 – otwórz pdf
 • Mjr rez. dr Rafał P. Depczyński – Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego – otwórz pdf
 • Prof. nzw. dr Hab. Jerzy Paśnik (rec.) – Stanisław Hoc: Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010, s.347 – otwórz pdf

Nr 3

 • Mgr Katarzyna Holy – Alternatywne mechanizmy rozliczania zbrodni na przykładzie Timoru Wschodniego – otwórz pdf
 • Dr hab. Tomasz Kalisz – Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń sadów wojskowych – otwórz pdf
 • Mgr Marcin J. Szewczyk – Gwarancje procesowe oskarżonego a zasada prawdy materialnej – otwórz pdf
 • Mgr Marcin Jachimowicz – Przestępstwo stalkingu w świetle noweli do K.K. – otwórz pdf
 • Mgr Blanka J. Stefańska – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2011 r., IV KK 159/11 – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., IV KK 165/10 – otwórz pdf
 • Dr Zygmunt Kukuła – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2011 r., III KK 181/10 – otwórz pdf
 • Dr Dorota Karczmarska – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2010 r., II KK 198/09 – otwórz pdf
 • Dr Jerzy A. Kulesza – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2009 r., V KK 330/08 – otwórz pdf
 • Mgr Łukasz Cora – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2009 r., WZ 15/09 – otwórz pdf
 • Dr Mariusz Czyżak (rec. monografii) – Krystyna Szczechowicz, Podsłuch telefoniczny w polskim Procesie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 179 – otwórz pdf

Nr 4

 • Piotr Litwiszko, mgr Anna Ciepłowska – Zagadnienia niezależności procesowej organów Federacji Rosyjskiej prowadzących postępowanie przygotowawcze w ramach współpracy międzynarodowej – otwórz pdf
 • Płk mgr Jarosław Ciepłowski, mgr Anna Ciepłowska – Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Struktura i kompetencje – otwórz pdf
 • Ppłk mgr Tomasz Dobosz – Problem zbiegu roszczeń odszkodowawczych in solidum na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy – otwórz pdf
 • Dr Dorota Kaczorkiewicz – Właściwość sądów wojskowych w świetle przepisu art. 647 k.p.k. i innych, znowelizowanych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ora niektórych innych ustaw (DzU z dnia 31 grudnia 2008 r.) – otwórz pdf
 • Ppłk dr Mariusz Wojciszko – Prawnoustrojowa pozycja wybranych organów państwa (ze szczególnym uwzględnieniem naczelnych organów), w realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności – otwórz pdf
 • Prof. dr hab. Zdzisław Morawski – Status prawny Ministra Obrony narodowej i Szefa Sztabu generalnego. Analiza prawnoustrojowa – otwórz pdf
 • Ppłk mgr Bożena Radziszewska, mgr Edyta Kuśnierz – Uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki oraz pełnomocnika ochrony w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych – otwórz pdf
 • Mgr Aneta Posytek – Sposoby ujawniania przestępstw prania brudnych pieniędzy – otwórz pdf
 • Dr Ewa Plebanek – Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. WK 5/10 – otwórz pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009